Strona główna -> STATUT

 

Fundacja Rozwoju Gminy Łącko 

 

   STATUT

            I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Rozwoju Gminy Łącko”.
2. Siedzibą Fundacji jest Łącko 445.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§ 2.

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 1), pkt 11), pkt 13) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. (Dz.U. Nr 98 poz. 873) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej „ustawą o pożytku”, w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

2. W szczególności celem Fundacji jest:

- działalność niosąca pomoc dla mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy Łącko w zakresie możliwości pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

-opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia każdego typu szkoły,

- upowszechnienia dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,

- zmniejszenie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi,

- upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania postaw sprzyjających jego wdrożeniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,

- opieka nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

- przyznawanie uczniom i studentom stypendiów,

- udzielenie rolnikom i organizacjom rolniczym pomocy w postaci świadczeń materialnych i niematerialnych na realizację ich zadań statutowych oraz rozwoju gospodarstw rolnych,

- organizowanie i finansowanie różnych form szkolenia.

 

§ 3.

Fundacja w zakresie swojej statusowej działalności udziela pomocy obywatelom polskim, a w wyjątkowych wypadkach również osobom zagranicznym.

I. MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 4.

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 1.000 zł /jeden tysiąc złotych/.
2. Środki na realizację celów statusowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą także:

-z darowizn pieniężnych lub rzeczowych dokonywanych przez inne Fundacje oraz osoby prawne i fizyczne zarówno krajowe jak i zagraniczne,

- ze zbiórek publicznych,

 - ze spadków lub darowizn a także zapisów testamentowych,

- ze środków zdeponowanych w bankach.

 

§ 5.

Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w bankach zgodnie z przepisami prawa.

III. ORGANY FUNDACJI.

§ 6.

A. ZARZĄD

B. RADA FUNDACJI

A. ZARZĄD

§ 7.

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnętrz.
2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób ustanowionych przez Fundatora.

W skład Zarządu wchodzą ustanowieni przez Fundatora:

- Prezes Zarządu Fundacji,

- Wiceprezes Zarządu Fundacji – co najmniej jeden.

 

3. Fundator ma prawo odwołać członka Zarządu i ustanowić nowego w każdym czasie.

§ 8.

Decyzje i uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 9.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są:

- Prezes i Wiceprezes Zarządu – łącznie,

- lub dwóch Wiceprezesów łącznie.

 

§ 10.

Zarząd Fundacji obowiązany jest zarządzać sprawami Fundacji i jej majątkiem oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
Zarząd upoważniony jest do prowadzenia wszystkich spraw niezastrzeżonych przepisami lub statutem do wyłącznej właściwości Rady Fundacji.

§ 11.

1. Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz wyznacza im wynagrodzenie za pracę.
2. Do obsługi administracyjnej i merytorycznej Fundacji Zarząd może tworzyć Biuro Fundacji na czele, którego stoi Dyrektor.

§ 12.

Zarząd w szczególności:

- opracowuje wieloletnie i roczne programy działalności Fundacji.

- ustala preliminarz wydatków na realizację statusowych zadań Fundacji i pokrycia kosztów jej funkcjonowania.

- opracowuje regulamin określający tryb udzielania pomocy pieniężnej przez Fundację.

- ustala regulamin pracy Zarządu.

 

§ 13.

1. Zarząd może powoływać komisje i zespoły doradcze, a także przedstawicielstwa Fundacji w kraju i za granicą.
2. Zarząd może udzielać innym osobom pełnomocnictwa lub dokonywać czynności prawnej określonego rodzaju /pełnomocnictwo szczególne/.

B. RADA FUNDACJI

§ 14.

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno, uchwałodawczym i opiniodawczym Fundacji.
2. Do zadań Rady należą:

- opiniowanie spraw wniesionych przez zarząd, a w szczególności spraw dotyczących działalności statutowej i gospodarczej Fundacji.

- dokonywanie zmian statutu Fundacji lub celów Fundacji.

- wykonywanie kontroli Fundacji w warunkach o których mowa w art. 20 pkt. 6 ustawy o pożytku.

- wnioskowanie w sprawach dotyczących działalności statutowej Fundacji.

 

3. Rada Fundacji może nadać tytuł Honorowego Prezydenta Fundacji i Wiceprezydenta Fundacji dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji Rozwoju lub osób zasłużonych dla regionu sądeckiego.

§ 15.

1. Radę Fundacji ustanawia Fundator.
Członkami Rady nie mogą być osoby, o których mowa w art. 20 pkt. 6 ustawy o pożytku.
2. Fundator może odwołać członka Rady w przypadku naruszenia przez niego postanowień statutu, prowadzenia działalności sprzecznej z prawem lub interesami Fundacji.

§ 16.

Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 17.

Do ważności Uchwał Rady Fundacji wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Rady Fundacji zaś w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 18.

1. Członkowie Rady Fundacji mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie Rady mogą otrzymać wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zarząd Fundacji nie wyższej jednak niż to określone w przepisach wskazanych w ustawie o pożytku.
2. Dla uzyskania niezbędnych opinii Rada może tworzyć zespoły robocze spośród swoich członków oraz specjalistów spoza Rady.

 

IV. INNE POSTANOWIENIA.


§ 19.

1. Fundacja może być zlikwidowana po zrealizowaniu celu, do jakiego została powołana.
2. Decyzje o likwidacji podejmuje zarząd za zgodą Fundatora.
3. Pozostały majątek po likwidacji zostanie przekazany na pomoc dla dzieci najuboższych rodzin w Gminie.

§ 20.

Fundacja nie może:

a/ udzielić pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b/ przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c/ wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statusowego celu Fundacji.

d/ dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska