Strona główna -> Regulamin

 

   Regulamin przyznawania stypendium

               

§ 1.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 2.

Stypendium przyznawane jest dzieciom i młodzieży uczącej się, która:

Jest zameldowana na terenie Gminy Łącko,

Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

Wyróżnia się szczególnymi uzdolnieniami,

Posiada średnią ocen:
- uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum przynajmniej 5,0
- uczeń szkoły średniej przynajmniej 5,0
- student powyżej 4,5

Cieszy się nienaganną opinią dotyczącą zachowania i postawy moralnej,

Złoży wniosek o przyznanie stypendium.

 

 

§ 3.

Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów:

-Kryterium przyznania stypendium stanowi dochód uzyskiwany na jedną osobę w rodzinie nieprzekraczający 300 zł,

- Wysokość dochodu w rodzinie ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców bądź opiekunów prawnych o liczbie osób będących na jej utrzymaniu oraz na podstawie zaświadczeń o dochodach członków rodziny z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, renty, prowadzenia gospodarstwa rolnego, itp

- Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego,

- Kompletny wniosek składa się na adres Fundacji,

 

§ 4.

Wniosek może składać:

- zainteresowany,

- rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§ 5.

1. Wysokość stypendium dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi 200 zł.
2. Wysokość stypendium dla uczniów Szkół Średnich wynosi 300 zł.
3. Wysokość stypendium dla studentów wynosi 400 zł.
4. Stypendium wypłacane jest dwa razy w roku (semestralnie)

§ 6.

Formularze wniosków wydaje Zarząd.

§ 7.

Postanowienia końcowe:

- w przypadkach szczególnie uzasadnionych, Zarząd może podjąć decyzję o zmianie wysokości wypłacanej kwoty lub zaprzestaniu wypłat,

- terminy i częstotliwość wypłacania stypendiów może ulegać zmianom w zależności od pozyskanych środków,

- w uzasadnionych przypadkach losowych, dopuszcza się odstępstwo od przyjętych zasad i rozstrzyga się przypadek indywidualnie.

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska